Главная → Полезное для всех → Апіфіти – свічки здоров’я.

Апифитопродукты

Сердечно-сосудистая система

Апіфіти – свічки здоров’я.

Відділ апітерапії ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» УААН працює над проблемою створення засобів для лікування та оздоровлення людей продук­тами бждільництва.Ці продукти займають особливе місце серед натуральних харчових продуктів через надзвичайно багатий вміст як поживних, так і біологічно актив­них сполук. Вони прекрасно зба­лансовані й добре засвоюються організмом людини. Не викликає сумніву, що продукти бджільни­цтва сприяють не тільки значно­му подовженню життя людини, але і підвищують його якість - людина і в по­хилому віці може бути працездатною і життє­радісною. На відміну від багатьох медичних препаратів непри­родного походження лікування продуктами бджільництва не завдає шкоди здоров'ю навіть при тривалому засто­суванні.

Головним результа­том впливу продуктів бджільництва на люди­ну є нормалізація функцій і сис­тем людського організму.

Успішне оздоровлення про­дуктами бджільництва тісно пов'язане з вибором найбільш раціональної форми введен­ня таких продуктів в організм, коли цілющі комплекси природ­них біологічно активних сполук всмоктуються безпосередньо в кровоносне русло, справляючи максимальний терапевтичний ефект. Саме так діють препарати у формі супозиторіїв. Вони мають як місцевий вплив на запальний процес (в'яжучий, анестезуючий, антибактеріальний, кровоспин­ний тощо), так і резорбтивний.

Як показали дослідження, при ректальному введенні (в пря­му кишку) лікарська речовина всмоктується в кров набагато швидше, ніж при пероральному. Крім цього, при ректальному введенні основна частина лікарських або біологічно активних сполук потрапляє в кровоносне русло, обминаючи печінку і не піддаєть­ся впливу її ферментів, а також шлункового соку, жовчі й соку під­шлункової залози. Отже, сила дії біологічно активних сполук в та­кому випадку буде значно вища, ніж при пероральному застосу­ванні. Таким чином, за ефектом засвоюваності супозиторна фор­ма значно перевищує таблетова­ні й прирівнюється до ін'єкційних, але на відміну від останніх є без­болісною і без шкідливих побіч­них наслідків.

Відомо, що такі продукти бджільництва як мед, прополіс, віск, маточне молочко, апітоксин (бджолина отрута), комплекси біологічно активних речовин ли­чинок трутнів, воскової молі час­то за терапевтичним ефектом не поступаються сучасним меди­каментам, а в деяких випадках виявляються й дієвішими під час лікування багатьох серйозних за­хворювань.

Продукти бджільництва не ви­являють негативної дії навіть за тривалого застосування, прак­тично нетоксичні, добре по­єднуються з лікарськими рос­линами, проявляючи синергізм (підвищення) позитивних ефек­тів на організм людини. Саме з огляду на це у відділі апітерапії ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І.Прокоповича» УААН роз­роблено і зареєстровано Укрметртестстандартом ТУУ 24.4-03079829-004:2008 на засоби гігієнічні профілактичні, ректаль­ні, апіфітосвічки, що виготовля­ються з масла какао, бджолино­го обніжжя, маточного молочка, меду натурального, прополісу, олії насіння гарбуза. Надані засо­би одержано «Висновок держав­ної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України за № 05.03.02-062560.

Залежно від використаної си­ровини ці засоби називаються:

- засіб гігієнічний профілактич­ний «Апіфіт 1» (свічки ректальні з маслом какао, прополісом, ма­точним молочком);

- засіб гігієнічний профілактичний «Апіфіт 2» (свічки ректальні 3 маслом какао, про­полісом, олією насіння гарбуза);

- засіб гігієнічний про­філактичний «Апіфіт З» (свічки ректальні з мас­лом какао, прополісом, медом натуральним, бджолиним обніжжям).

Маса однієї свічки -2 грами, час переходу від твердого до рідкого стану не перевищує 15 хвилин. Свічки мають циліндричну форму з загостреним кінцем. Колір їх за­лежить від використаної сирови­ни, запах приємний, характерний для продуктів бджільництва. На зрізі свічки однорідні, допускаєть­ся наявність повітряного стрижня або лійкоподібної заглибини.

Терапевтична дія кожного з роз­роблених засобів обумовлена їх складом. Так, свічки «Апіфіт 1», до складу яких входить маточне молочко, прополіс, масло какао, активізують процеси синтезу гормонів, стимулюють процеси кровотворення, сприяють нор­малізації формули крові, посла­бленню нервової напруги і фізич­ної втоми, покращують пам'ять, працездатність, посилюють опір організму до інфекцій, підвищу­ють загальний життєвий тонус. їх можна застосовувати як допоміжний засіб за зниженої по­тенції, патологічного клімаксу, безпліддя, хронічного проста­титу, аденоми простати. Білки маточного молочка, що входять до складу свічок «Апіфіт 1» є по­вноцінними, бо містять у собі всі незамінні амінокислоти. Крім протеїногенних (тих, з яких утво­рюються білки) у маточному мо­лочці виявлено 35 вільних аміно­кислот, серед яких і аміномасляна амінокислота, що відіграє осо­бливу роль у передачі нервових імпульсів, покращенні обміну речовин головного мозку. Аце­тилхолін, присутній у маточному молочці в значних кількостях, теж бере участь у передачі нервових імпульсів, розширює кровонос­ні судини, знижує артеріальний тиск, а вільний холін нормалізує обмін жирів, попереджує жирове переродження печінки і розвиток атеросклерозу. Маточне молочко є стимулятором клітинного обмі­ну, нормалізує секрецію жирових залоз, тонізує шкіру, підвищує її еластичність. Це прекрасний до­нор гормоноподібних активних речовин, що допомагають, пер­шочергово, жінкам за гормональ­них розладів.

Дуже добрі результати дає вживання маточного молочка при клімактеричному синдромі, по­рушеннях менструального циклу, а чоловікам підвищує статеву ак­тивність. Взагалі важко назвати захворювання, за якого маточне молочко не допомагало б орга­нізму людини.

Доза вживання маточного мо­лочка залежить від віку людини, стану її здоров'я і може колива­тись у значних межах. Дослід­ники наводять різні показники. Ми вважаємо, що доза маточно­го молочка 100-150 мг на добу для дорослих є цілком достат­ньою, особливо якщо його при­ймати супозиторно. Курс ліку­вання складає 3-4 тижні. Після 10-14-денної перерви курс при необхідності можна повторити. Триваліший курс лікування за спостереженнями відомого апі-терапевта, доктора медичних наук О.Ф. Синякова призводить до зниження ефективності від вживання маточного молочка. Упродовж року бажано пройти 3-4 курси оздоровлення маточ­ним молочком. Протипоказано вживати маточне молочко за хво­роби Аддісона, гострих та інфек­ційних захворювань та алергії на продукти бджільництва.

Препарат «Апіфіт 2», до скла­ду якого входить прополіс, олія насіння гарбуза, масло какао, покращує функціональний стан слизової оболонки прямої киш­ки, нормалізує функцію перед­міхурової залози. За висновками фізіологів і медиків лікувальний ефект від застосування олії гар­буза досягається за рахунок на­явності поліненасичених жирних кислот, токоферолів, каротинів, каротиноїдів, а також алкалоїдів, що містяться в зеленій плівці на­вколо ядра насіння. Наявність у свічках прополісу забезпечує бактерицидну дію, бо прополіс - натуральний антибіотик, що про­являє протимікробну дію щодо понад 100 видів бактерій, грибів та вірусів. Він запобігає утворен­ню тромбів в кровоносних суди­нах, поліпшує мікроциркуляцію і за рахунок цього зменшує або знімає наслідки запальних про­цесів в організмі. Давно відома і місцева анестезуюча дія пропо­лісу. О.Ф. Синяков наводить дані про те, що анестезуюча дія про­полісу в 3,5 раза сильніше кокаї­ну і в 5,2 раза сильніше новокаїну. Позитивний вплив прополісу на стан простати пояснюється його здатністю розсмоктувати затвер­діння за рахунок унікальної влас­тивості контролювати процеси утворення тканин. За хронічного простатиту бажано провести 2-3 тридцятиденні курси лікування з перервою 1-2 місяці. Свічки справлять знеболюючий, антимі­кробний і протизапальний ефект, посприяють усуненню запальних процесів в передміхуровій залозі. При тріщинах в прямій кишці вве­дення свічок «Апіфіт 2» призведе до зняття болю і повільному заго­єнню тріщин.

Засіб «Апіфіт 3» - це комплек­сний природний препарат, до складу якого входитьпилок, мед, прополіс, масло какао. Широкий спектр органічних, мінеральних і біологічно активних сполук пилку, меду, прополісу, масла какао за­безпечує препарату різнобічну терапевтичнудію: стимулюється ріст і регенерація ушкоджених тканин, посилюється утворення еритро­цитів і лейкоцитів, нормалізується діяльність нервової і ендокринної систем. Наявність у свічках меду створює умови для посилення кровотоку, сприяє кращому жив­ленню клітин і швидшому загоєн­ню тріщин прямої кишки. Пилок зміцнює капіляри, знижує вміст холестерину в крові, справляє жовчогінну, сечогінну, радіозахис­ну і протипухлинну дію, затримує ріст мікроорганізмів кишківника і регулює його функцію; викликає зменшення ознак гіпертрофії пе­редміхурової залози, посилює дію багатьох медикаментів. За хроніч­ного простатиту проводиться 2-3 тридцятиденні курси лікування з перервами 1-2 місяці. За появи алергії на продукти бджільництва лікування негайно припиняють.

Проведені попередні клінічні дослідження супозиторіїв «Апі­фіт 1», «Апіфіт 2», «Апіфіт 3» в урологічній, проктологічній і гі­некологічній практиці показа­ли ефективність цих природних комплексних препаратів на осно­ві біологічно активних продуктів бджільництва і лікарських рос­лин для використання як допо­внюючого засобу в лікуванні ряду інфекційно-запальних процесів, зокрема гострих і хронічних про­статитів, доброякісної гіпертрофії простати, аденоми, запалень піх­ви і ерозії шийки матки, анальних тріщин і геморою.

О.О. ПАЩЕНКО,лікар-апітерапевт вищої атегорії,завідувач відділу апітерапії ННЦ «Інститут бджільництва їм. П.І. Прокоповича»,
А.А. МЕДВЕДЄВ,ст. науковий співробітник,
Т.М. МЕДВЕДЄВА, інженер-технолог

Журнал «Пасіка», №6, 2010 р., м.Київ.

Телефоны апитерапевтов: г.Киев